Otázky

- POŽIČOVŇA VOZÍKOV, AUTOPREPRAVNÍKOV A MOTOPREPRAVNÍKOV
- POŽIČOVŇA ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL

POŽIČOVŇA VOZÍKOV, AUTOPREPRAVNÍKOV A MOTOPREPRAVNÍKOV

 

Aké doklady sú potrebné na prenájom úžitkového vozidla/dodávky?
♦ občiansky preukaz osoby, ktorá bude prívesný vozík používať,
♦ vodičský preukaz osoby, ktorá bude prívesný vozík používať,
♦ technický preukaz vozidla, ktorým bude prívesný vozík ťahaný.
Pred zapožičaním vozíka je potrebné spísať a podpísať zmluvu s prenajímateľom.

V akej výške je potrebné zaplatiť zálohu za prenájom dodávky?
Záloha (depozit) pri požičaní vozíka je individuálna. Výška zálohy sa pohybuje od 100,- EUR za bezplachtový vozík, až po 300,- EUR za požičanie autoprepravníka. Záloha slúži ako depozit počas celej doby prenájmu vozíka. Zálohu je potrebné zložiť pred požičaním vozíka v hotovosti. Depozit klientovi vyplatíme v plnej výške, po vrátení nepoškodeného prívesného vozíka. V prípade zistených závad spôsobených nájomcom vozíka, je prenajímateľ oprávnený si škodu nárokovať zo spomínanej zálohy.

Aké su platobné podmienky?
Pri prenájme vozíka na dobu viac ako týždeň, sa uhrádza záloha podľa konkrétneho typu vozíka + úhrada za predpokladanú dobu prenájmu formou zálohy v hotovosti.

Čo všetko je zahrnuté v cene prenájmu vozíka?
♦  povinné zákonné poistenie,
♦ pravidelná servisná údržba vozíka,
♦ možnosť ťahania prívesného vozíka druhou osobou, ktorá spĺňa podmienky stanovené prenajímateľom a bola vopred dohodnutá a uvedená pri podpísaní zmluvy o prenájme.

Aká je minimálna dĺžka prenájmu prívesného vozíka?
Minimálna dĺžka zapožičania prívesného vozíka je 4 hodiny.

Je možný prenájom (zapožičanie), resp. vrátenie vozíka počas víkendu, sviatku, alebo mimo otváracích hodín?
Áno, po predchádzajúcej vzájomnej dohode je možné prívesný vozík vyzdvihnúť, alebo vrátiť aj mimo pracovných hodín, pričom účtujeme extra príplatok 5,- EUR tak pri zapožičaní, ako aj pri vrátení mimo otváracích hodín.

Je možné s prívesným vozíkom vycestovať do zahraničia?
Všetky krajiny, ktoré s našim vozíkom plánujete navštíviť, je potrebné mať zaznamenané v zmluve o prenájme a oboznámiť o ich návšteve prenajímateľa. V rezervačnom formulári a v zmluve o prenájme je preto potrebné uviesť všetky krajiny, ktoré plánujete navštíviť.

Akým spôsobom je možné rezervovať si prívesný vozík?
Rezervácia môže byť potvrdená telefonicky alebo elektronickou formou, prípadne prostredníctvom rezervačného formuláru.

Sú ceny uvedené na internetovej stránke aktuálne?
Áno - ceny, ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke sú vždy aktuálne.

Čo robiť v prípade potreby opravy vozíka?
V prípade vzniku potreby opravy prívesného vozíka v servise, je povinný zákazník vopred oznámiť poruchu prenajímateľovi a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Čo robiť v prípade, ak uplynula dohodnutá doba prenájmu a máte záujem o jej predĺženie?
Po uplynutí doby zapožičania je potrebné vozík vrátiť, predĺžiť zmluvu o prenájme a mať uhradenú zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozíka po dohodnutom termíne je považované za neoprávnené.

Čo robiť v prípade hrubého znečistenia interiérú, alebo exteriéru vozíka?
Nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, alebo zabezpečí vyčistenie vozíka na vlastné náklady a takisto je povinný uhradiť poplatok za ďalší prenájom vozidla nevyhnutný na vrátenie vozíka do pôvodného stavu.

Čo v prípade porušenia predpisov nájomcom?
Nájomca je povinný pri užívaní prívesného vozíka dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.

V akej výške sa účtuje pokuta v prípade straty dokladov?
Poplatok za stratu dokladov od prívesného vozíka je 100,- EUR.

Aká je spoluúčasť pri dopravnej nehode? Čo robiť v prípade, ak dôjde k dopravnej nehode?
Každý prívesný vozík je zákonne poistený. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje zákonné poistenie - je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu uhradiť v plnom rozsahu. V prípade dopravnej nehody, resp. iného poškodenia vozidla je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu prívesného vozíka, bude požičovňa vymáhať od nájomcu celú škodu. Za hrubé porušenie podmienok sa považuje napr. šoférovanie pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, nezdokumentovanie a neprivolanie polície, nezapísanie všetkých potrebných údajov o škodcovi, prípadne riadenie vozidla osobou, ktorá nie je uvedená v zmluve, resp. osobou, ktorá nespĺňa podmienky prenájmu.

Čo ak spôsobí dopravnú nehodu iný účastník cestnej premávky a nie ja?
Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobíte Vy - neplatíte nič. Spoluúčasť si uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, ktorým je nehoda spôsobená, ale iba v prípade, ak k nehode privoláte dopravnú políciu a poznačili ste si všetky potrebné údaje o škodcovi.

Aké su podrobné Ochodné podmienky?
Podrobnú zmluvu a obchodné podmienky prenájmu si môžete stiahnuť kliknutím sem.

Spoločnosť nezodpovedá za ukradnutý majetok klientov z prívesného vozíka! Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami. 

POŽIČOVŇA ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL

 

Aké doklady sú potrebné na prenájom úžitkového vozidla/dodávky?
- občiansky preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať,
- vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať,
- cestovný pas, alebo iný - tretí doklad osoby, ktorá bude vozidlo používať.
Pred zapožičaním vozidla je potrebné spísať a podpísať zmluvu s prenajímateľom.

V akej výške je potrebné zaplatiť zálohu za prenájom dodávky?
Záloha (depozit) pri zapožičaní dodávky je 300,- EUR, ktorá slúži ako depozit počas celej doby prenájmu úžitkového vozidla. Zálohu je potrebné zložiť pred prenájmom vozidla v hotovosti. Depozit klientovi vyplatíme v plnej výške, po vrátení nepoškodeného vozidla. V prípade zistených závad spôsobených prenájmom úžitkového vozidla, je prenajímateľ oprávnený si škodu nárokovať zo spomínanej zálohy.

Aké su platobné podmienky?
Pri prenájme úžitkového vozidla na dobu viac ako týždeň, sa uhrádza záloha + úhrada za predpokladanú dobu prenájmu formou zálohy v hotovosti.

Aký je minimálny vek vodiča?
Minimálny vek vodiča je 21 rokov. Vodič musí byť držiteľom potrebného vodičského oprávnenia minimálne 12 mesiacov.

Čo všetko je zahrnuté v cene prenájmu dodávky?
♦ povinné zákonné poistenie,
♦ pravidelná údržba vozidla,
♦ slovenská diaľničná známka na celý rok,
♦ možnosť riadenia prenajatého vozidla druhou osobou, ktorá spĺňa podmienky stanovené prenajímateľom a bola vopred dohodnutá a uvedená pri podpísaní zmluvy o prenájme.

Ako to funguje s pohonnými hmotami, resp. dotankovaním vozidla?
Požičovňa prenajíma úžitkové auto vždy s plnou nádržou. Je preto potrebné vozidlo dotankovať do plna tesne pred vrátením vozidla prenajímateľovi. V prípade, že prídete s nedotankovaným vozidlom, ste povinný vozidlo dotankovať a takisto ste povinný uhradiť poplatok za ďalší prenájom vozidla nevyhnutný na vrátenie vozidla do pôvodného stavu, t. j. dotankovanie.

Aká je minimálna dĺžka prenájmu úžitkového vozidla?
Minimálna dĺžka zapožičania úžitkového automobilu je 3 hodiny.

Je možný prenájom (zapožičanie), resp. vrátenie dodávky počas víkendu, sviatku, alebo mimo otváracích hodín?
Áno, vozidlo je možné vyzdvihnúť a vrátiť aj mimo pracovných hodín v prípade, ak si zákaznik uzavrie zmluvu počas pracovných hodín. Po predchádzajúcej vzájomnej dohode účtujeme extra príplatok 5,- EUR tak pri zapožičaní, ako aj pri vrátení mimo otváracích hodín.

Je možné s vozidlom vycestovať do zahraničia?
Všetky krajiny, ktoré s našim vozidlom plánujete navštíviť, je potrebné mať zaznamenané v zmluve o prenájme a oboznámiť o ich návšteve prenajímateľa. V rezervačnom formulári a v zmluve o prenájme je preto potrebné uviesť všetky krajiny, ktoré plánujete navštíviť.

Akým spôsobom je možné úžitkové vozidlo rezervovať?
Rezervácia môže byť potvrdená telefonicky alebo elektronickou formou, prípadne prostredníctvom rezervačného formuláru.

Obsahuje výbava úžitkového automobilu aj ťažné zariadenie?
Áno.

Sú ceny uvedené na internetovej stránke aktuálne?
Áno - ceny, ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke sú vždy aktuálne.

Čo robiť v prípade potreby opravy úžitkového auta?
V prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise, je povinný zákazník vopred oznámiť poruchu prenajímateľovi a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Čo robiť v prípade, ak uplynula dohodnutá doba prenájmu a máte záujem o jej predĺženie?
Po uplynutí doby zapožičania je potrebné vozidlo vrátiť, zmluvu predĺžiť a mať uhradenú zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona.

Čo robiť v prípade hrubého znečistenia interiéru, alebo exteriéru vozidla?
Nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, alebo zabezpečí vyčistenie vozidla na vlastné náklady a takisto je povinný uhradiť poplatok za ďalší prenájom vozidla nevyhnutný na vrátenie vozidla do pôvodného stavu.

Čo v prípade porušenia predpisov nájomcom?
Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.

V akej výške sa účtuje pokuta v prípade straty dokladov?
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 100,- EUR.

V akej výške sa účtuje pokuta za stratu kľúčov od vozidla?
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 250,- €.

Aká je spoluúčasť pri dopravnej nehode? Čo robiť v prípade, ak dôjde k dopravnej nehode?
Každé vozidlo je zákonne poistené. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje zákonné poistenie a poisťovňa nenahrádza škodu - je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu uhradiť v plnom rozsahu. Spoluúčasť pri dopravnej nehode, resp. poškodení vozidla vlastným zavinením je vo výške zálohy - t. j. v sume 300,- EUR. V prípade dopravnej nehody, resp. iného poškodenia vozidla je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu úžitkového vozidla, môže požičovňa vymáhať od nájomcu celú škodu. Za hrubé porušenie podmienok sa považuje napr. šoférovanie pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, nezdokumentovanie a neprivolanie polície, nezapísanie všetkých potrebných údajov o škodcovi, prípadne riadenie vozidla osobou, ktorá nie je uvedená v zmluve, resp. osoby, ktorá nespĺňa podmienky prenájmu.

Čo ak spôsobí dopravnú nehodu iný účastník cestnej premávky a nie ja?
Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobíte Vy - neplatíte nič. Spoluúčasť si uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, ktorým je nehoda spôsobená, ale iba v prípade, ak k nehode privoláte dopravnú políciu a poznačili ste si všetky potrebné údaje o škodcovi.

Aké su podrobné Ochodné podmienky?
Podrobnú zmluvu a obchodné podmienky prenájmu si môžete stiahnuť kliknutím sem.

Spoločnosť nezodpovedá za ukradnutý majetok klientov z auta! Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami.